Ny Tids Lederskap

Betraktninger rundt Ny Tids Lederskap – vi er inne i en global brytningstid, hvor det skjer en stor endring med menneskers bevissthet. Endringen vil påvirke menneskets livsstil og forbruksmønster.

Vi er inne i en global brytningstid, hvor det skjer en stor endring med menneskers bevissthet. Endringen vil påvirke menneskets livsstil, forbruksmønster og valg av arbeidssted. Et sentralt utviklingstrekk er at stadig flere mennesker søker en dypere mening og balanse i seg selv og i møte med andre. I tillegg at flere vil våkne opp og se sammenhengen mellom individet, bedriftskulturen, samfunnet og planetens ve og vel. En helhetlig forståelse som krever nye lederskaps perspektiver og fokus i bedriftene.

Frem til nå har vekst innen industri, næringsliv, samfunn og kulturer i stor grad vært preget av konkurransedrevet omgivelser der økonomisk vekst er synonymt med suksess. Kampen består i å være først, best, størst og mest kostnadseffektiv i jakten på nye markeder, ressurser og investorer. Handel og fri konkurranse har gitt oss flere positive fremskritt, økt velstand og positiv kulturutveksling. Baksiden av medaljen er en rovdrift på mennesker og naturens ressurser og store ubalanser mellom folk, kulturer, samfunn, land. I ytterste konsekvens alvorlige klimakriser, krig, fattigdom, mat og vannmangel. For å unngå meningsløse tiltak er det nødvendig å gå til selve kjernen på hva som skaper og gjenvinner balansen.

På et individplan har et økende press skapt symptomer som høyt stressnivå og stivnet kreativitet,
høyt sykefravær og høy turnover. De mer skjulte symptomene er følelsen av utilstrekkelighet,
misnøye, tomhet, avmakt, mistillit, mangel på sammenheng og mening, uro og grader av utbrenthet.
I undersøkelser på hva mennesker mener er viktig for å høyne arbeids- og livskvaliteten kommer
«utviklingsmuligheter», «meningsfylt arbeid» «fleksibilitet» høyt opp. Hva bedriften står for og kan vise
til i form av aktive handlinger utover kjernevirksomheten har også stor betydning. Tendensen vi ser
blant bevisste bedrifter som en refleksjon på dette, er fragmenterte tiltak innen HR, etikkspørsmål,
forskning, samfunnsansvar, sponsoring/pengestøtte og ulike helse og miljøtiltak. Disse tendensene
er de første små skritt i retning av helhetlig forståelse og utvikling av mennesker og bedrifter.

Ser vi inn i krystallkulen vil vi se at dette smelter sammen til en integrert helhetsforståelse i hvert enkelt individ. En endring i bevissthet der vekst er drevet fra kjærlighet og med en viten om at det er mer enn nok til alle. Atferd og handlinger drevet fra hjertet vil alltid være inkluderende, fair og i samspill med naturens kretsløp. Når vi nå går fra konkurransefokus til et helhetsfokus kommer vi til å se at tillit, samarbeid og deling skaper så uendelig mye mer. En vinn vinn for alle. Nødvendige endringsprosesser vil skje gjennom bevisst lederskap, en som bringer med seg en dyp forståelse for balanse i og mellom menneskene, samfunnet og natur som en enhet. Jo flere som våkner opp og skjønner sitt bidrag og medvirkning på å skape en positiv endring – jo før vil vi se og oppleve store samfunnsmessige gevinster.

Med det som utgangspunkt vil bedriftene utvikle seg til en arena hvor individet kan utvikle seg selv og sitt potensial. Godt forankret med bedriftens visjon og verdier. Erfaring viser at bedrifter som utvikler et miljø der hele mennesket føler seg ivaretatt og sett, sjelden blir syke, uttrykker dyp glede, har fred med seg selv og sine omgivelser. Mennesker i balanse og med trygghet i seg selv er bedre samarbeidspartnere, mer lekne, nytenkende, beslutningsdyktige og handlekraftige.

Ny tids lederskap vil skape bedriftskultur der involverte mennesker finner mening og trives uten at det går på bekostning av omgivelsene og lønnsomhet. I ny tids lederskap er drivkraften hjertestyrt, der tillit, samskapning og glede er sentrale basisverdier. Bevissthet vil prege valg og beslutninger innen hele verdikjeden der innkjøpssamarbeid, ressursbruk, logistikkløsninger og markedsvalg verken er diskriminerende, forurensende eller belastende for menneskene eller omgivelsene. Bevissthet i lederskapet vil være preget av helhetlig, miljøvennlige, langsiktige bærekraftige løsninger i alle ledd.

 

Skribent: Anne-Lise Øien, www.glederskap.no